Depression, Fibromyalgia, fibromyalgia warrior, Health, Spoonie

Adding My Face to Fibromyalgia Awareness, Sharron Holbert

Fibromyalgia warrior, Sharron Holbert, has added her face to "Faces of Fibromyalgia"